•  
  • Online servisi

   Naša Mreža

   Poslovne jedinice, Autо-Moto klubovi, Partneri... Pogledaj mapu
    
    

   Stanje na putevima

   Mapa prohodnosti puteva u Republici Srbiji.
   Detaljnije
    

   Video izveštaj o stanju na putevima u Republici Srbiji
   Detaljnije
    
    

   Vremenski podaci

    
    
    
    

   • PDF Štampa El. pošta


    Međunarodna vozačka dozvola

    mvd.jpg

    Međunarodna vozačka dozvola (MVD) izdaje se na osnovu Međunarodne konvencije o saobraćaju na putevima (Beč, 1968), a u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o poveravanju javnih ovlašćenja AMSJ (Službeni glasnik RS , br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-odluka US, 55/2014 I 96/2015- dr. zakon, 9/2016 – odluka US, 24/2018, 41/2018 I 41/2018 – dr. zakon), Zakona o poverenju javnih ovlašćenja AMSJ (Službeni list SRJ 26/95) i Pravilnika o Međunarodnim vozačkim dozvolama (Sl. glasnik RS br. 49/2010).

    MVD je štampana na srpskom, francuskom, engleskom, španskom, ruskom i nemačkom jeziku. MVD se može izdati državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji poseduju važeću vozačku dozvolu, izdatu u Republici Srbiji. Strani državljani moraju da imaju dokaz o boravku ili prebivalištu u Republici Srbiji.

    MVD se ne može izdati na osnovu probne vozačke dozvole.
     
    Izdavanje MVD -a
    Izdavanje MVD se vrši na lični zahtev i uz prisustvo korisnika.
    Uz zahtev za izdavanje MVD (Obrzac 1. Pravilnika o MVD) se prilaže dokumentacija propisana članom 3 Pravilnika o MVD , i to:

     1. važeća lična karta – na uvid
     2. važeća vozačka dozvola, na osnovu koje se zahteva izdavanje međunarodne vozačke dozvole na uvid, kao i fotokopija te dozvole
    3.  2 fotografije formata 35 mm x 45 mm koje ispunjavaju uslove za izdavanje vozačke dozvole
    4. dokaz o uplati propisane naknade
    Pored navedene dokumentacije, lice koje podnosi zahtev za izdavanje MVD mora da priloži i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi za izdavanje MVD u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama, Tarifni broj 40.
    Zahtev za izdavanje MVD se popunjava u skladu sa članom 2. stav 3. Pravilnika o MVD.

    1.  Važeća lična karta - na uvid
    - MVD se izdaje na osnovu važeće lične karte.
    - Pri podnošenju zahteva prilažu se originalna dokumenta na uvid, a kopija se odlaže u arhivu.

    2.  Važeća vozačka dozvola na osnovu koje se zahteva izdavanje međunarodne vozačke dozvole na uvid, kao i fotokopija te dozvole
    - Za izdavanje MVD-a, prilaže se isključivo originalna nacionalna vozačka dozvola na uvid (kopija originalne vozačke dozvole se odlaže u arhivu, zajedno sa kopijama ostalih dokumenata koji se prilažu za izdavanje MVD-a)
    - Ukoliko su podaci u vozačkoj dozvoli nečitki (pečat se ne vidi jasno, kategorija nije propisno označena, itd.) MVD se ne može izdati
    - Podaci o mestu prebivališta u vozačkoj dozvoli i ličnoj karti moraju da budu identični. Svaka promena prebivališta mora da se evidentira u vozačkoj dozvoli
    - S obzirom da je MVD “prepis” nacionalne vozačke dozvole, MVD i nacionalna vozačka dozvola moraju da se nose zajedno, u kompletu.

    3. Dve fotografije dimenzija 45x35 mm koje ispunjavaju uslove za izdavanje vozačke dozvole
    - Fotografije moraju da odgovaraju aktuelnom ličnom opisu podnosioca zahteva.
    - Fotografije ne smeju da se lepe na MVD, već se heftaju ili zumbaju.

    4.  Dokaz o uplati propisane naknade
    - Naknada za izdavanje MVD iznosi 2.000,00 dinara.

    5.  Dokaz o uplati takse za izdavanje MVD
    Lice koje podnosi zahtev za MVD, mora da priloži dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 810,00 dinara (za zahtev 280,00 dinara i 530,00 dinara za izdavanje MVD) u skladu sa tarifnim brojem 40 Zakona o republičkim administrativnim taksama.
    Izdavaoci MVD su dužni da na Zahtevu za izdavanje MVD, evidentiraju napomenu da je izvršen uvid u dokaz o plaćenoj taksi u iznosu od 810,00 dinara i da to overe pečatom i potpisom.
    Dokaz je uplatnica na ime fizičkog lica koja se čuva u arhivi AMSS, račun primaoca je: 840-742221843-57, primalac je Republika Srbija, a poziv na broj se razlikuje u zavisnosti od opštine u kojoj se izdaje dozvola.
     
    Kome se izdaje MVD
    MVD se izdaje državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji poseduju važeću vozačku dozvolu, izdatu u Republici Srbiji, s tim što strani državljani moraju da imaju dokaz o boravku ili prebivalištu u Republici Srbiji.

    Rok važenja MVD
    MVD važi tri godine od datuma izdavanja, osim u slučaju kada važnost nacionalne vozačke dozvole ističe pre tog roka.

    Naknadno upisivanje nove kategorije
    U slučaju kada vlasnik međunarodne vozačke dozvole položi ispit za novu kategoriju, ista se unosi u već prethodno izdatu MVD, tako što se u rubriku predviđenu za tu kategoriju, unese datum polaganja vozačkog ispita, pečat i potpis izdavaoca MVD. Vlasnik MVD popunjava novi obrazac, koji se odlaže u arhivu zajedno sa prvobitno popunjenim obrascem, a informacijama o novoj kategoriji upisuje se i u registar izdatih MVD, odnosno u rubriku već izdate MVD. Zbog evidencije podataka, unos nove kategorije u MVD mora da izvrši isti izdavalac, koji je prvobitno izdao ovaj dokument. Pri tome se ne naplaćuje nikakva dodatna nadoknada za naknadni upis kategorije.
    Ukoliko se radi o MVD koje se koriste u Rusiji, potrebno je overiti predmetne kategorije na svim listovima u MVD -u.
    Potpis nosioca MVD ili otisak palca stavlja se ispod fotografije, a na stranicu "Le tutulaire est dechu du droit de conduire sur le territoire". U ovu rubriku se ne unose se nikakvi podaci prilikom izdavanja MVD, već ona služi da organ vlasti koji je poništio važenje MVD na svojoj teritoriji evidentira da MVD ne važi na toj teritoriji do određenog datuma, i to overi potpisom i pečatom.

     
  •  

   Prijava

    

   Kampanje / akcije

   AMSS MOBILNA APLIKACIJA

   AMSS MOBILNA APLIKACIJA

   'Šta znaš o saobraćaju' 2010.
    
    
    
 •