Na putu - Na putu Evropa - Međunarodna dokumenta - Međunarodna vozačka dozvola

Šta je međunarodna vozačka dozvola (MVD) i kome se izdaje?

Međunarodna vozačka dozvola (MVD) Međunarodna vozačka dozvola (MVD) je međunarodno priznati prepis nacionalne vozačke dozvole, koji se izdaje na osnovu Međunarodne konvencije o saobraćaju na putevima.

MVD se izdaje državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji poseduju važeću vozačku dozvolu izdatu u Republici Srbiji. Strani državljani prilikom podnošenja zahteva za izdavanje MVD, prilažu i dokaz o boravku ili prebivalištu u Republici Srbiji.

MVD se ne može izdati na osnovu probne vozačke dozvole.

MVD se štampa na srpskom, francuskom, engleskom, španskom, ruskom i nemačkom jeziku.

Kao prepis nacionalne dozvole, MVD i nacionalna vozačka dozvola mora da se nose zajedno, u kompletu.

 

Izdavanje Međunarodne vozačke dozvole (MVD)

Izdavanje MVD se vrši na lični zahtev i uz prisustvo vozača. Zahtev se popunjava lično na mestu izdavanja MVD.

Potrebna dokumenta za izdavanje MVD:

  1. važeća lična karta (na uvid)
  2. važeća vozačka dozvola izdata u Republici Srbiji – fotokopija i original na uvid
  3. dve fotografije dimenzije 45 x 35mm

Podaci o mestu prebivališta u vozačkoj dozvoli i ličnoj karti moraju da budu identični.

Koliko iznosi naknada za izdavanje MVD?

Naknada za izdavanje MVD iznosi 2.000,00 dinara i uplaćuje se na licu mesta.

Uz naknadu, lice koje podnosi zahtev za MVD, mora da priloži dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 950,00 dinara (za zahtev 330,00 dinara i 620,00 dinara za izdavanje MVD) u skladu sa tarifnim brojem 40 Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Dokaz je uplatnica na ime fizičkog lica koja se čuva u arhivi AMSS, račun primaoca je: 840-742221843-57, primalac je Republika Srbija, a poziv na broj se razlikuje u zavisnosti od opštine u kojoj se izdaje dozvola.

Koji je rok važenja MVD?

MVD važi tri godine od datuma izdavanja, osim u slučaju kada važnost nacionalne vozačke dozvole ističe pre tog roka. U tom slučaju, MVD važi do datuma isteka nacionalne dozvole.

Naknadno upisivanje nove kategorije

U slučaju kada vlasnik međunarodne vozačke dozvole položi ispit za novu kategoriju, ista se unosi u već prethodno izdatu MVD, tako što se u rubriku predviđenu za tu kategoriju, unese datum polaganja vozačkog ispita, pečat i potpis izdavaoca MVD. Vlasnik MVD popunjava novi obrazac, koji se odlaže u arhivu zajedno sa prvobitno popunjenim obrascem, a informacijama o novoj kategoriji upisuje se i u registar izdatih MVD, odnosno u rubriku već izdate MVD. Zbog evidencije podataka, unos nove kategorije u MVD mora da izvrši isti izdavalac, koji je prvobitno izdao ovaj dokument. Pri tome se ne naplaćuje nikakva dodatna nadoknada za naknadni upis kategorije.

Ukoliko se radi o MVD koje se koriste u Rusiji, potrebno je overiti predmetne kategorije na svim listovima u MVD-u.

Kako da znam da li mi je potrebna Međunarodna vozačka dozvola za zemlju u koju putujem?

Iako Republika Srbija ima potpisane sporazume o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola sa nekim državama, preporuka Auto-moto saveza Srbije je da ne krećete na put u inostranstvo bez  Međunarodne vozačke dozvole, jer MVD služi kao dodatak Vašoj nacionalnoj vozačkoj dozvoli i olakšava komunikaciju sa stranim organima vlasti u slučaju zaustavljanja ili potrebe za identifikacijom. Takođe, ukoliko na putovanju planirate da iznajmite vozilo od rent-a-car agencije, gotovo po pravilu agencija očekuje da imate MVD koji potvrđuje da ste položili vozački ispit i imate dozvolu da upravljate vozilom koji želite da iznajmite.

Detaljne informacije o potrebnim dokumentima za zemlju u koju putujete možete naći ovde.

Koliko traje izdavanje MVD?

Ukoliko imate i priložite sva potrebna dokumenta za izdavanje MVD, obrazac MVD se izdaje odmah i sve se završava u jednoj poseti poslovnici AMSS.

INFO I POMOĆ: 1987