Sve za vozila - Registracija - Registracija motornih i priključnih vozila

Registracija motornih i priključnih vozila

Za registrovano vozilo izdaje se saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica. U saobraćaju na putu mogu da učestvuju samo motorna i priključna vozila za koje je izdata saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica. Motorno i priključno vozilo ne sme da učestvuje u saobraćaju na putu nakon isteka roka važenja registracione nalepnice.

Za vozila koja se registruju izdaje se jedna od sledećih vrsta registarskih tablica:

 • Registarske tablice za motorna vozila, osim za motocikle, mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle, traktore, radne mašine i motokultivatore,
 • Registarske tablice za motocikle, teške tricikle,
 • Registarske tablice za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle,
 • Registarske tablice za motokultivatore,
 • Registarske tablice za traktore i radne mašine,
 • Registarske tablice za priključna vozila,
 • Registarske tablice priključnog vozila za traktor,
 • Registarske tablice za motorna i priključna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Srbiji i njihovog osoblja,
 • Registarske tablice za motorna i priključna vozila Vojske Srbije,
 • Registarske tablice za privremeno registrovana motorna i priključna vozila,
 • Privremene registarske tablice za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije,
 • Registarske tablice za motorna i priključna vozila organa unutrašnjih poslova,
 • Registarske tablice za motorna i priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija (dužina, širina, visina), odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja,
 • Registarske tablice za putnička vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz


Sve vrste registarskih tablica  jednoobrazne su na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ne moraju se registrovati:

 • Motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena, kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstva,
 • Vozila koja se kreću od mesta preuzimanja kao neregistrovana do mesta u kome će biti registrovana,
 • Radi sprovođenja propisanog carinskog postupka,
 • Priključna vozila za traktor namenjena za obavljanje radova

Registracione tablice i registraciona nalepnica

Na vozilu u saobraćaju na putu, propisane registarske tablice i registraciona nalepnica moraju biti postavljane na propisan način.

Registracionu nalepnicu može izdavati i pravno lice koje je ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila i koje dobije ovlašćenje od Ministarstva unutrašnjih poslova za vršenje tih poslova. 

Registraciju motornih, odnosno priključnih vojnih vozila obavlja ministarstvo nadležno za poslove odbrane i za registrovana vozila izdaje registarske tablice.

Registraciona nalepnica se izdaje sa rokom važenja od jedne godine.

Na zahtev vlasnika ili korisnika, registraciona nalepnica se izdaje na kraći vremenski period koji ne može biti kraći od jednog meseca za:

 • Vozilo od istorijskog značaja (oldtajmere)
 • Motorna ili priključna vozila koja nisu prvenstveno namenjena za učestvovanje u saobraćaju (pčelarska vozila i sl.)
 • Moped, laki tricikl, motocikl, teški tricikl, laki četvorocikl i otvoreni teški četvorocikl

Registracija novoproizvedenih vozila

Za novoproizvedena vozila koja se kreću od proizvođača do skladišta, izdaju se tablice za privremeno označavanje i potvrda o njihovom korišćenju sa rokom važenja najduže 15 dana.

Za novoproizvedena vozila kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstava izdaju se metalne tablice sa rokom važenja od jedne godine.

Upis u jedinstveni registar vozila, izdavanje saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice obavlja teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, prema mestu prebivališta, odnosno sedišta vlasnika vozila.

Registracija traktora, radnih mašina, priključnih vozila za traktor i motokultivatora

Registraciona nalepnica se izdaje u trajnom važenju za:

 • Traktore
 • Radne mašine
 • Priključna vozila za traktor i motokultivatore 

koji podležu ponovnoj registraciji samo prilikom promene vlasnika, promene prebivališta vlasnika na teritoriju drugog registarskog područja ili drugih podataka koji se unose u saobraćajnu dozvolu.

Vlasnici traktora, radnih mašina, priključnih vozila za traktor i motokultivatora, dužni su da nakon izdavanja registracione nalepnice, svake godine obave redovni tehnički pregled, o čemu se izdaje potvrda o tehničkoj ispravnosti.

U saobraćaju na putu može da učestvuje registrovano vozilo nakon isteka roka važenja registracione nalepnice, radi odlaska na tehnički pregled, opravku, odnosno ispitivanje, ako je označeno tablicama za privremeno označavanje i ako mu je izdata potvrda o njihovom korišćenju.

Vozač kome su izdate registarske tablice za privremeno označavanje i potvrda o njihovom korišćenju, mora označiti, na propisan način, vozilo tim tablicama i mora imati kod sebe potvrdu koju je dužan da pokaže na zahtev ovlašćenog lica, kao i da se kreće relacijom i u vreme označeno u potvrdi.

Motorno, odnosno priključno vozilo upisuje se u jedinstveni registar vozila i izdaje se saobraćajna dozvola i registarske tablice, na zahtev vlasnika ako su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Da postoje dokazi o poreklu i vlasništvu vozila u pisanoj formi, kao i izmirenim propisanim troškovima za registraciju vozila, kao i poreske i carinske obaveze za to vozilo
 • Da je na tehničkom pregledu utvrđeno da je vozilo tehnički ispravno, odnosno da je izdato uverenje o ispitivanju pojedinačno proizvedenog ili prepravljenog vozila kojim se utvrđuje da vozilo ispunjava propisane uslove

Upis u jedinstveni registar vozila i izdavanje saobraćajne dozvole i registracione nalepnice za novoproizvedeno motorno, odnosno priključno vozilo, koje se prvi put registruje, uz zahtev, umesto dokaza o tehničkoj ispravnosti, prilažu se potvrda o saobraznosti vozila i dokaz koji sadrži tačne tehničke podatke o vozilu, koje obezbeđuju proizvođač vozila ili uvoznik vozila proizvedenih u inostranstvu i koji se unose u saobraćajnu dozvolu i jedinstveni registar vozila.
Odredba se ne primenjuje kada proizvođač vozila, u skladu sa propisima, ne izdaje potvrdu o saobraznosti.

Za motorno i priključno vozilo upisano u jedinstven registar vozila izdaje se, na zahtev vlasnika, odnosno korisnika vozila, registraciona nalepnica ako su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Da je na tehničkom pregledu utvrđeno da je vozilo tehnički ispravno, odnosno da je izdato uverenje o ispitivanju pojedinačno proizvedenog ili prepravljenog vozila kojim se utvrđuje da vozilo ispunjava propisane uslove
 • Da su priloženi dokazi o obaveznom osiguranju vozila

Vozilo se registruje na ime vlasnika.

Ako je vozilo svojina više lica, registruje se na ime jednog od vlasnika, prema njihovom sporazumu.

Ako je vozilo predmet ugovora o finansijskom lizingu, odnosno zakupu, pored podataka o vlasniku, u saobraćajnu dozvolu biće upisani i podaci o primaocu lizinga odnosno zakupcu.

Registracija motorna i priključna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija

Motorna i priključna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i stranaca koji rade u njima, mogu da učestvuju u saobraćaju samo ako su registrovana u Republici Srbiji.

Vozila stranih predstavništava u Republici Srbiji, i stranaca koji rade u njima, stranaca kojima je izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje kao i motorna i priključna vozila državljana Republike Srbije koji se vrate iz inostranstva u cilju stalnog nastanjenja, mogu da učestvuju u saobraćaju samo ako su registrovana u Republici Srbiji.

Ova vozila mogu učestvovati u saobraćaju iako su registrovana u inostranstvu, a najduže tri meseca od dana ulaska vozila u Republiku Srbiju. Rok za vozila koja su vlasništvo stranaca kojima je izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje, počinje teći nakon dobijanja ovog statusa.

Vozilom registrovanim u inostranstvu na putevima u Republici Srbiji, ne mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji.

Ovim vozilima mogu upravljati lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji:

 • Ukoliko imaju odobren boravak u inostranstvu u kontinuitetu od najmanje šest meseci
 • Ukoliko upravljaju „rent-a-car” vozilima
 • Ukoliko upravljaju vozilom u prisustvu lica koje ima pravo na upravljanje vozilom u smislu ovog člana
 • Ukoliko upravljaju vozilom koje je privremeno registrovano u inostranstvu radi dovoza, do trenutka registrovanja u Republici Srbiji, odnosno do isteka važenja inostranog dokumenta o izvozu vozila, a najduže pet dana od dana ulaska na teritoriju Republike Srbije
 • Ukoliko upravljaju skupom vozila gde je motorno vozilo registrovano u Republici Srbiji, a priključno vozilo registrovano u inostranstvu


Vlasnik, odnosno korisnik registrovanog vozila, ako u roku od 60  dana od dana isteka važenja registracione nalepnice ne podnese zahtev za izdavanje nove registracione nalepnice, dužan je da vrati registarske tablice organu koji je iste izdao.

Vlasnik, odnosno korisnik vozila dužan je da u roku od 15 dana odjavi vozilo ako je uništeno ili otpisano ili da prijavi promenu bilo kog podatka koji se upisuje u saobraćajnu dozvolu.

Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje nije vlasnik vozila, ne sme u saobraćaju na putu koristiti vozilo koje je predmet finansijskog lizinga, odnosno zakupa, pre nego što se podatak o korišćenju ne upiše u saobraćajnu dozvolu. 

Izuzetno vlasnik, odnosno korisnik vozila za koje je registraciona nalepnica izdata dužan je da vrati registarske tablice u roku od godinu dana od dana isteka važenja registracione nalepnice.

Odredbe se ne odnose se na „rent-a-car” vozila.

Registracija auto-taksi prevoza

Registarske tablice za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz izdaje teritorijalno nadležna organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove prema sedištu pravnog lica, odnosno prebivalištu preduzetnika, ako je organ jedinice lokalne samouprave, nadležan prema sedištu pravnog lica, odnosno prebivalištu preduzetnika, izdao odobrenje za obavljanje auto-taksi prevoza, važeće u vreme podnošenja zahteva za izdavanje registarskih tablica za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz.

Ako pravno lice, kome je odobreno obavljanje auto-taksi prevoza, promeni sedište, odnosno, ako preduzetnik, kome je odobreno obavljanje auto taksi prevoza, promeni prebivalište izvan sedišta preduzetničke radnje, dužni su da, u roku od sedam dana nakon promene sedišta, odnosno prebivališta, vrate registarske tablice organu koji je tablice izdao.

Ako pravno lice, odnosno preduzetnik ne postupi na način opisan u tom stavu, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove poništiće upis vozila u jedinstveni registar i registracionu nalepnicu i oduzeti registarske tablice za obavljanje auto-taksi prevoza.

Gubitak ili nestanak registracionih tablica odnosno registracione nalepnice

U slučaju gubitka ili nestanka registarske tablice, odnosno registracione nalepnice, vlasnik, odnosno vozač je dužan da odmah o tome obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova.

U slučaju da je do gubitka ili nestanka registarske tablice, odnosno registracione nalepnice došlo van mesta u kojem je vozilo registrovano, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova izdaće na zahtev vlasnika, odnosno korisnika vozila potvrdu o izgubljenoj registarskoj tablici i tablice za privremeno označavanje i potvrdu o njihovom korišćenju u kojoj će biti određena maršruta, koja važi do dolaska u mesto u kojem je vozilo registrovano.

U slučaju da su izgubljene ili nestale registarske tablice za vozilo registrovano u inostranstvu, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova izdaće na zahtev vlasnika, odnosno korisnika vozila potvrdu o izgubljenoj registarskoj tablici, privremene registarske tablice za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije i potvrdu o privremenoj registraciji vozila koja se odvoze iz Republike Srbije koja daje pravo korišćenja vozila na putu i može da važi najviše 15 dana.

Tablice za privremeno označavanje i potvrda o njihovom korišćenju važe samo na teritoriji Republike Srbije, ne mogu se dobiti dva ili više puta za redom, osim u slučaju njihovog gubitka ili nestanka u roku za koje su izdati, i moraju se predati teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova kod koje se vozilo vodi u evidenciji, a najkasnije u roku od sedam dana od isteka roka važenja potvrde o korišćenju.

Privremena registracija

Privremeno se registruju motorna i priključna vozila koja su privremeno uvezena iz inostranstva ili nabavljena u Republici Srbiji radi izvoženja u inostranstvo, motorna i priključna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog između domaćeg i stranog prevoznika, kao i motorna i priključna vozila radi učešća na sajmovima i sportskim takmičenjima.

Na putevima Republike Srbije ne može u saobraćaju učestvovati vozilo sa stranim registarskim tablicama na kojima oznake i broj nisu u skladu sa odredbama ratifikovanih međunarodnih ugovora, a takvo vozilo mora se privremeno registrovati i označiti registarskim tablicama za vozila koja se odvoze iz Republike Srbije.

Privremena registracija vozila vrši se najviše na period od jedne godine, prema odobrenju nadležnog carinskog organa o privremenom uvozu, uz ispunjenje uslova za upis vozila u jedinstveni registar vozila i izdavanje registracione nalepnice.

Za privremeno registrovana vozila izdaju se registarske tablice za privremeno registrovana motorna i priključna vozila, potvrda o privremenoj registraciji sa rokom važenja.

Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice, ne sme u saobraćaju na putu koristiti vozilo registrovano u inostranstvu, pre nego što se vozilo privremeno registruje.

Registracija vozila koja su odlukom Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom poverena drugom pravnom ili fizičkom licu
Vozila koja su odlukom Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom poverena drugom pravnom ili fizičkom licu privremeno se registruju na ime pravnog ili fizičkog lica kome su poverena.

Motorno, odnosno priključno vozilo upisuje se u jedinstveni registar vozila i izdaju se potvrda o privremenoj registraciji, privremene registarske tablice i registraciona nalepnica na zahtev pravnog ili fizičkog lica kome su poverena ako su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Da postoji odluka Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom kojom se vozilo poverava na upravljanje (korišćenje) podnosiocu zahteva
 • Da je na tehničkom pregledu utvrđeno da je vozilo tehnički ispravno
 • Da su priloženi dokazi o obaveznom osiguranju vozila
 • Da su izmireni propisani troškovi za privremenu registraciju vozila

Za privremenu registraciju vozila nije potrebno odobrenje nadležnog carinskog organa o privremenom uvozu.

Privremenu registraciju vozila vrši teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, prema mestu prebivališta, odnosno sedišta pravnog ili fizičkog lica kome je vozilo odlukom Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom povereno.

INFO I POMOĆ: 1987