AUTO - MOTO SAVEZ SRBIJE

Na putu - Na putu Evropa - Propisi u Evropi

Propisi u Evropi

Država VIZA SIGUR. POJAS ALKOHOL (%) BRZINA U NASELJU BRZINA NA PUTU BRZINA NA AUTO-PUTU MOBILNI SVETLA PP APARAT
Albanija Ne do 90 dana Da 0,01% 40 80 / / / /
Austrija Ne Da 0,049% 50 100 130 Ne Ne Ne
Belgija Ne do 90 dana Da 0,05% 50 90 120 Ne Ne Samo za voz.reg u Belgiji
Bosna i Hercegovina Ne Da 0,03% 60 80 130 Ne Da Ne, osim za vozila na TNG
Bugarska Ne Da 0,05% 50 90 130 Ne Da od 1.11.do 1.03. Da
Češka Ne Da 0,0% 50 90 130 Ne Da Ne
Crna Gora Ne Da 0,03% 60 80 120 Ne Da Ne
Finska Ne do 90 dana Da 0,05% 50 80 120 Ne Da Ne
Francuska Ne Da 0,05% 50 90 130 Ne preporučuje se Ne
Grčka Ne Da 0,05% 50 90 130 Ne Ne Da
Holandija Ne Da 0,05% 50 80 120 Ne Ne Ne
Hrvatska Ne Da 0,05% 50 90 130 Ne Da u zimskog periodu Ne
Irska da Da 0,05% 50 80 120 Ne Ne Ne
Island Ne do 90 dana Da 0,05% 50 90 / Ne Da Prepor. obav.za autobuse
Italija Ne Da 0,05% 50 90 130 Ne Da van nas.mesta Ne
Kipar Ne do 90 dana Da 0,05% 50 80 100 ne ne Ne
Luksemburg Ne do 90 dana Da 0,05% 50 90 130 Ne Prepor. Ne
Mađarska Ne Da 0,0% 50 90 130 Ne Da van nas. mesta Ne
Makedonija Ne Da 0,05% 50 80 120 Ne Da Ne, osim za vozila na TNG i CNG
Nemačka Ne Da 0,05% 50 100 130 Ne preporučuje se Ne
Norveška Ne Da 0,02% 50 80 100 Ne Da Ne
Portugalija Ne do 90 dana. Da 0,05% 50 90 120 Ne Ne Ne
Rumunija Ne Da 0,0% 50 90 130 Ne Da van nas. mesta Da
Rusija Ne za bor.do 30 dana Da 0,0% 60 90 110 Ne Da, van naselj.mesta Da
Slovačka Ne Da 0,0% 50 90 130 Ne Da od 15.10.do 15.03. Ne
Slovenija Ne Da 0,05% 50 90 130 Ne Da Ne
Švajcarska Ne Da 0,05% 50 80 120 Ne Da Ne
Turska Ne Da 0,05% 50 90 120 Ne Ne Ne
Ukrajina Ne za bor.do 30 dana Da 0,0% 60 90 130 Ne Ne da
Velika Britanija Da Da 0,08% 48 96 112 Ne Ne Ne

Važenje vozačkih dozvola Republike Srbije u inostranstvu

Država

Obaveza posedovanja MVD

Dodatne informacije

Azerbejdžan

NE

Nacionalna vozačka dozvola R.Srbije, čija važnost nije istekla, važeća je na teritoriji Azerbejdzana. U slučaju regulisanog boravka u Azerbejdzanu, nacionalna dozvola se menja za azerbejdzansku. Za zamenu dozvole potrebno je priložiti nacionalnu dozvolu sa notarijalnim prevodom na azerbejdzanski jezik, lekarsko uverenje i dokaz o uplaćenoj taksi.

Albanija

NE

Postoji Sporazum o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola (20.10.2015.g). Priznaje se važeća domaća vozačka dozvola tokom tranzita ili kraćeg boravka. Državljanin R. Srbije koji ima odobren boravak u Albaniji može zameniti važeću vozačku dozvolu za albansku vozačku dozvolu. U tom slučaju nije potrebna provera teoretskog znanja ili polaganje praktičnog dela vozačkog ispita, ali se prilaže uverenje o zdravstvenoj i psiho-fizičkoj sposobnosti da je lice sposobno da upravlja vozilom.

Australija

DA

Korišćenje nacionalnih vozačkih dozvola drugih zemalja na teritoriji Australije u nadležnosti je federalnih država. Načelno, propisi federalnih država su istovetni, tako da stranci koji ne poseduju vizu za stalni boravak, biznismeni ili lica sa privremenom radnom dozvolom, mogu upravljati motornim vozilom sa njihovom nacionalnom vozačkom dozvolom, uz posedovanje međunarodne vozačke dozvole ili prevoda iste na engleski jezik. U slučaju prestanka pomenutog statusa (dobijanje stalnog prebivališta ili državljanstva Australije) strani državljanin je u obavezi da pribavi australijsku dozvolu u roku od tri meseca od prestanka ranijeg, odnosno sticanja novog statusa;

Austrija

NE

Nosiocima vozačke dozvole R. Srbije na novom obrascu nije potrebna međunarodna vozačka za upravljanje motornim vozilom prilikom tranzita ili ulaska na teritoriju Republike Austrije;

Belgija

DA

Vozačka dozvola Republike Srbije na novom obrascu može se koristiti u tranzitu i za vreme privremenog boravka u Belgiji (najviše tri meseca), uz međunarodnu vozačku dozvolu. Posle navedenog roka, propisana je obaveza zamene za belgijsku dozvolu;

Belorusija

NE

Vozačka dozvola R.Srbije na novom obrascu može se koristiti za vreme privremenog boravka u Belorusiji, pod uslovom da odgovara zahtevima Bečke konvencije o drumskom saobraćaju (1968. godina). Ukoliko ne ispunjava zahteve iz Konvencije, mora se posedovati overeni prevod na ruski ili beloruski jezik. U slučaju odobrenja stalnog boravka, dozvola se mora zameniti u roku od 90 dana od dana odobrenja;

Bosna i Hercegovina

NE

Državljani R.Srbije mogu upravljati motornim vozilom na teritoriji Federacije BiH koristeći vozačku dozvolu R.Srbije na novom obrascu za vreme privremenog boravka ili u tranzitu, izuzev za vozila za koja važi kategorija B1. U Republici Srpskoj koristi se vozačka dozvola na novom obrascu, bez obaveze posedovanja međunarodne vozačke dozvole;

Brazil

DA

Pored vozačke dozvole R.Srbije je neophodno i posedovanje međunarodne vozačke dozvole tokom prvih 180 dana boravka. Po isteku pomenutog perioda obavezna je zamena za brazilsku vozačku dozvolu;

Bugarska

NE

Vozačka dozvola R.Srbije na novom obrascu važeća je za upravljanje motornim vozilom za tranzit ili tokom privremenog boravka u Republici Bugarskoj;

Velika Britanija

NE

Državljani R. Srbije tokom privremenog boravka u Velikoj Britaniji (maksimum do 12 meseci od trenutka ulaska), odnosno tranzita, mogu sa važećom nacionalnom vozačkom dozvolom upravljati motornim vozilima kao što su motorcikli, vozila do 3,5 tona ili do 8 sedišta, bez posedovanja međunarodne vozačke dozvole. Sa nacionalnom vozačkom dozvolom tokom privremenog boravka mogu upravljati i vozilima veće kategorije (kamioni, autobusi) koja je navedena u vozačkoj dozvoli, ukoliko su tim vozilima ušli u Veliku Britaniju i ukoliko su ta vozila registrovana van Velike Britanije. Ukoliko je u pitanju boravak duži od 12 meseci, podnosi se zahtev za britansku vozačku dozvolu, što podrazumeva i polaganje vozačkog ispita. Navedeno se odnosi na bilo koju vrstu važećih nacionalnih vozačkih dozvola, bez obzira da li je na starom ili novom obrascu;

Vijetnam

 

Vozačke dozvole R.Srbije, kao i međunarodne dozvole, ne važe u Vijetnamu;

Grčka

NE

Priznaje se vozačka dozvola R.Srbije na novom obrascu. U slučaju dužeg boravka u Grčkoj neophodno je dozvolu zameniti za grčku, što podrazumeva i polaganje vozačkog ispita;

Gruzija

NE

Priznaju se vozačke dozvole R.Srbije na novom obrascu u trajanju do godinu dana od dana ulaska na teritoriju Gruzije. Po proteku tog roka, dozvola se može zameniti za gruzijsku bez polaganja testa, ali sa rokom važenja same dozvole.

Danska

DA

Priznaje se vozačka dozvola R.Srbije na novom obrascu, ali je za upravljanje motornim vozilom neophodno i posedovanje međunarodne vozačke dozvole;

Estonija

NE

Priznaje se vozačka dozvola R.Srbije na novom obrascu prilikom tranzita ili privremenog boravka u Estoniji. U slučaju stalnog boravka, dozvola važi godinu dana od datuma odobrenja stalnog boravka;

Zambija

NE

Državljanima R.Srbije, do 90 dana od dana ulaska, nije potrebna međunarodna vozačka dozvola. U navedenom periodu može se zatražiti zambijska vozačka dozvola;

Izrael

NE

Priznaju se vozačke dozvole R.Srbije na novom obrascu u trajanju do godinu dana od dana ulaska na teritoriju Izraela, uz posedovanje važećeg pasoša i dokaza o boravku. Po proteku tog roka, dozvola se može zameniti za izraelsku, uz polaganje testa;

Indija

 

Vozačka dozvola R.Srbije se može koristiti do mesec dana. Po isteku navedenog perioda, potrebno je da se poseduje međunarodna vozačka dozvola ili da se podnese zahtev za izdavanje indijske dozvole;

Irska

NE

Državljani R. Srbije tokom privremenog boravka u Irskoj (maksimum do 12 meseci od trenutka ulaska), odnosno tranzita, mogu sa važećom nacionalnom vozačkom dozvolom upravljati motornim vozilima kao što su motorcikli, vozila do 3,5 tona ili do 8 sedišta, bez posedovanja međunarodne vozačke dozvole. Sa nacionalnom vozačkom dozvolom tokom privremenog boravka mogu upravljati i vozilima veće kategorije (kamioni, autobusi) koja je navedena u vozačkoj dozvoli, ukoliko su tim vozilima ušli u Irsku i ukoliko su ta vozila registrovana van Irske. Ukoliko je u pitanju boravak duži od 12 meseci, podnosi se zahtev za irsku vozačku dozvolu, što podrazumeva i polaganje vozačkog ispita. Navedeno se odnosi na bilo koju vrstu važećih nacionalnih vozačkih dozvola, bez obzira da li je na starom ili novom obrascu ;

Italija

DA

Priznaje vozačke dozvole R.Srbije na novom obrascu tokom privremenog boravka ili tranzita uz obavezno posedovanje međunarodne vozačke dozvole ili zvaničnog prevoda iste. Prema bilateralnom sporazumu o uzajamnom priznavanju zamene vozačkih dozvola, koji je stupio na snagu 8.aprila 2013.g. nacionalne vozačke dozvole važe do godinu dana od datuma regulisanog boravka u R.Italiji i nije potrebno ponovno polaganje vozačkog ispita;

Japan

DA

Priznaje vozačke dozvole R. Srbije na novom obrascu ali je neophodno da se poseduje i međunarodna vozačka dozvola izdata na obrascu propisanom Ženevskom konvencijom iz 1949. godine;

Južnoafrička Republika

DA

Radi upravljanja motornim vozilom, pored nacionalne vozačke dozvole, neophodno je posedovati međunarodnu vozačku dozvolu, odnosno zvanični prevod iste na engleski jezik sačinjen kod diplomatsko-konzularnog predstavništva R.Srbije u JAR. Opšti preduslov je da su nacionalna ili međunarodna vozačka dozvola izdati pre datuma odobrenja privremenog ili stalnog boravka;

Kanada

 

Vozačka dozvola R.Srbije na novom obrascu može se koristiti samo u određenom vremenskom periodu, zavisno od provincijskih propisa (Britanska Kolumbija do 6 meseci, Ontario do 3 meseca, Kvebek do 6 meseci, Alberta do 12 meseci itd.). Nakon isteka propisanog perioda, pored nacinalne, neophodna je i međunarodna vozačka dozvola;

Kina

 

Vozačke dozvole R.Srbije, kao i međunarodne dozvole, nemaju pravnu važnost. Zakonska je obaveza da se mora lično podneti zahtev za izdavanje kineske privremene vozačke dozvole sa rokom važenja do 3 meseca i bez mogućnosti produžavanja;

Kipar

NE

Sa srpskom vozačkom dozvolom na novom obrascu može se upravljati motornim vozilom do šest meseci od ulaska u R.Kipar. Po isteku navedenog perioda, mora se zameniti kiparskom vozačkom dozvolom;

Republika Koreja

DA

Priznaju vozačke dozvole R.Srbije na novom obrascu, ali je nephodno da se poseduje i međunarodna vozačka dozvola. Rok važenja obe dozvole je godinu dana od datuma ulaska u R.Koreju;

Kuvajt, Katar, Jemen, Bahrein, Saudijska Arabija

DA

Srpski državljani koji imaju posetilačku vizu, pored vozačke dozvole R.Srbije, moraju posedovati i međunarodnu vozačku dozvolu;

Letonija

NE

1. U Letoniji može upravljati motornim vozilom samo lice koje poseduje:

  • vozačku dozvolu koju je izdala neka od država članica EU ili država članica Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA);

  • vozačku dozvolu u kojoj su naznačene kategorije za koje dozvola važi, u skladu sa Konvencijom o drumskom saobraćaju iz 1968;

  • vozačku dozvolu u kojoj nisu navedene kategorije vozača u skladu sa Konvencijom o drumskom saobraćaju iz 1968. Sa takvom vozačkom dozvolom vozač može da upravlja samo motornim vozilima koja odgovaraju B kategoriji, pod uslovom da u državi u kojoj je izdata, takva dozvola omogućava upravljanje automobilom. Ukoliko u vozačkoj dozvoli nije upisana latiničnim slovom kategorija za koju dozvola važi, vozač je obavezan da pokaže prevod dozvole na letonski jezik overen od strane javnog beležnika.

2. Strani državljani na boravku u Letoniji dužem od godinu dana dužni su da nacionalnu vozačku dozvolu zamene, osim ako se ne radi o dozvolama koju je izdala neka zemlja članica EU ili zemlja članica EFTA, ili se radi o licima koja uživaju diplomatsko-konzularne imunitete i privilegije;

Luksemburg

NE

Vozačka dozvola R. Srbije na novom obrascu može se koristiti za vreme privremenog boravka u Luksemburgu;

Litvanija

NE

Vozačke dozvole R.Srbije na novom obrascu mogu se koristiti kao važeće za upravljanje motornim vozilom ako lice nema regulisan boravaka u Litvaniji;

Lihtenštajn

DA

Preporuka je da vozači koji putuju iz R.Srbije u Kneževinu Lihtenštajn pribave i međunarodnu vozačku dozvolu;

Mađarska

NE

Priznaje vozačke dozvole R.Srbije na novom obrascu. Lica koja regulišu boravak u Mađarskoj ( privremeni ili stalni) mogu nacionalnu vozačku dozvolu da koriste do godinu dana od dana odobrenog boravka, nakon čega moraju istu da zamene za mađarsku vozačku dozvolu;

Makedonija

NE

Postoji Sporazum o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola (18.11.2014.g.). Priznaje se važeća domaća vozačka dozvola tokom tranzita ili kraćeg boravka. Državljanin R. Srbije koji ima odobren boravak u Makedoniji može zameniti važeću vozačku dozvolu za makedonsku vozačku dozvolu. U tom slučaju nije potrebna provera teoretskog znanja ili polaganje praktičnog dela vozačkog ispita, ali se prilaže uverenje o zdravstvenoj i psiho-fizičkoj sposobnosti da je lice sposobno da upravlja vozilom.

Malta

NE

Priznaje vozačke dozvole R.Srbije i nije potrebna međunarodna vozačka dozvola. Nacionalna vozačka dozvola može se koristiti najduže u trajanju od jedne godine, nakon čega je obavezna zamena za maltešku vozačku dozvolu;

Moldavija

NE

priznaje vozačke dozvole R.Srbije na novom obrascu za putovanje ili tranzit;

Monako

DA

Za upravljanje motornim vozilima, pored nacionalne, potrebna je i važeća međunarodna vozačka dozvola;

Mongolija

DA

Vozačke dozvole R.Srbije na novom obrascu ne mogu se koristiti za upravljanje motornim vozilom;

Norveška

DA

Vozačka dozvola R.Srbije na novom obrascu važi uz posedovanje međunarodne vozačke dozvole u trajanju od 3 meseca;

Namibija

DA

Ne priznaje se vozačka dozvola R.Srbije. Za upravljanje motornim vozilom na teritoriji Namibije neophodno je dozvolu prevesti na engleski jezik i, potom, izvaditi međunarodnu vozačku dozvolu u Auto moto savezu u Vindhuku, Namibija;

Nemačka

DA

Radi upravljanja motornim vozilom u SR Nemačkoj je pored nacionalne vozačke dozvole, neophodno posedovati međunarodnu vozačku dozvolu, odnosno zvanični prevod iste sačinjen kod ovlašćenog organa R.Srbije ili AMSS;

Nigerija, Uganda, Burundi, Ruanda

 

Ne priznaju se inostrane vozačke dozvole. Obaveza je da se pribavi njihova nacionalna dozvola;

Nikaragva

NE

Priznaju se vozačke dozvole R. Srbije do isteka roka njihovog važenja. Nakon isteka roka važenja, mora se zatražiti nikaragvanska vozačka dozvola;

Oman

DA

Priznaje vozačke dozvole R.Srbije na novom obrascu ali je neophodno da se poseduje međunarodna vozačka dozvola;

Palestina

DA

Državljanima Republike Srbije za upravljanje motornim vozilima, pored nacionalne, potrebna je i važeća međunarodna vozačka dozvola;

Paragvaj

NE

Vozačku dozvolu R.Srbije na novom obrascu moguće je koristiti za upravljanje motornim vozilom samo u periodu trajanja vize;

Peru

NE

Priznaju vozačke dozvole R.Srbije na novom obrascu do 6 meseci dana od dana legalnog ulaska i boravka. Vozačka dozvola se može zameniti za peruansku iste kategorije za upravljanje motornim vozilom ukoliko Odeljenju za vozačke dozvole Direkcije za saobraćaj i bezbednost na putevima prezentira pasoš R.Srbije sa pečatima njihovih organa o legalnom ulasku i boravku i priloži sledeća dokumenta:

  • potvrdu o psihosomatskoj sposobnosti;

  • potvrdu MUP-a RS o autentičnosti iste, uz naznaku kategorije vozila kojima može upravljati ( uz zvaničan prevod na španski i overu od strane našeg diplomatsko-konzularnog predstavništva);

  • potvrdu o položenom ispitu o pravilima putnog tranzita i transporta, u skladu sa kategorijom vozačke dozvole koja se zamenjuje;

  • kopija ličnog dokumenta ( lične karte za strance);

  • potvrda o uplati takse.

Poljska

NE

Vozačka dozvola R. Srbije na novom obrascu se može koristiti u tranzitu ili u periodu od 6 meseci od dana dobijanja stalnog ili privremenog boravka, ali ne duže od roka važenja vozačke dozvole. Naša vozačka dozvola može se zameniti za poljsku uz plaćanje takse i njen povraćaj MUP-u RS;

Portugalija

NE

Priznaje se vozačka dozvola R. Srbije na novom obrascu, izuzev u slučaju iznajmljivanja ( rentiranja) vozila kada je potrebna međunarodna vozačka dozvola;

Rumunija

NE

Priznaje se vozačka dozvola R. Srbije na novom obrascu. Nije potrebna međunarodna vozačka dozvola;

Ruska Federacija

DA

Lica koja privremeno borave na teritoriji Ruske Federacije imaju pravo da upravljaju motornim vozilom sa međunarodnom ili nacionalnom vozačkom dozvolom koja odgovora uslovima Bečke konvencije o drumskom saobraćaju (08.11.1968.), i na kojoj je tekst napisan latiničnim pismom. S obzirom da poleđina obrasca nove vozačke dozvole sadrži ćirilički tekst, preporučuje se posedovanje overenog prevoda na ruski jezik. U slučaju kada lica dolaze u Rusku federaciju na stalno boravak, nacionalna vozačka dozvola koju poseduju smatra se nevažećom po isteku 60 dana od dana dobijanja dozvole za stalni boravak, ukoliko je dozvola boravka dobijena u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Ruske Federacije, a zamena za rusku vrši se na propisan način;

SAD

DA

Vozačku dozvolu R.Srbije na novom obrascu moguće je koristiti za upravljanje motornim vozilom u SAD za vreme trajanja vize, odnosno posete, a najduže godinu dana od dana ulaska u SAD. Nova vozačka dozvola omogućava našim državljanima, koji imaju regulisan boravak u SAD, da bez uzimanja časova vožnje, polažu testove i vozački ispit. Imaoci vozačkih dozvola na starom obrascu moraju posedovati međunarodnu vozačku dozvolu. Sa novom vozačkom dozvolom može se rentirati automobil tokom turističkog boravka;

Slovačka

NE

Priznaje vozačke dozvole R.Srbije na novom obrascu tokom tranzita ili privremenog boravka;

Slovenija

NE

Važeću vozačku dozvolu za slovenačku vozačku dozvolu može zameniti državljanin R. Srbije koji u R. Sloveniji ima prijavljeno prebivalište duže od šest meseci, ukoliko ispunjava druge zakonom propisane uslove za vožnju motornog vozila (propisana starost, lekarsko uverenje itd.). Rok za zamenu vozačke dozvole je godinu dana od dana prijave boravka u R. Sloveniji, a ukoliko se ne zameni u navedenom roku čini se prekršaj za koji je predviđena novčana kazna od 500,00 evra. Slovenačka vozačka dozvola će se izdati nakon što vozač položi praktični deo vozačkog ispita za one kategorije vozila za koje već ima pravo voziti.

Sudan

NE

Priznaje vozačke dozvole R.Srbije na novom obrascu do 90 dana od dana ulaska. Nije potrebna međunarodna vozačka dozvola. U navedenom periodu može se zatražiti sudanska vozačka dozvola;

Turska

NE

Tretira vozačke dozvole R.Srbije kao važeće za vreme privremenog boravka ili tranzita. Ukoliko se duže boravi u Turskoj, uz posedovanje vozačke dozvole, potrebno je imati i overeni prevod originala vozačke dozvole, overen od strane notara ili diplomatsko-konzularnog predstavništva;

Tajland

DA

Ne priznaju se vozačke dozvole R.Srbije na novom obrascu;

Ukrajina

 

Vozačka dozvola R.Srbije na novom obrascu može se koristiti za upravljanje motornim vozilom. U slučaju odobrenja privremenog boravka u Ukrajini, neophodno je posedovanje međunarodne vozačke dozvole;

Filipini

NE

Priznaju vozačke dozvole R.Srbije na novom obrascu, bez međunarodne vozačke dozvole, do 90 dana od dana dolaska. Posle tog roka, u obavezi su da sa engleskim prevodom dozvole, koji će overiti Ambasada R.Srbije, podnesu zahtev za izdavanje filipinske dozvole sa rokom važenja od dana podnošenja zahteva do roka do koga važi srpska dozvola;

Finska

NE

Priznaje vozačke dozvole R.Srbije na novom obrascu prilikom tranzita ili privremenog boravka u Finskoj. U slučaju stalnog boravka, vozačka dozvola važi u periodu od dve godine od datuma odobrenja stalnog boravka;

Francuska

DA

Državljanima Republike Srbije, pored nacionalne, potrebna je i važeća međunarodna vozačka dozvola;

Holandija

DA

Pored vozačke dozvole R.Srbije neophodno je posedovanje međunarodne vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom;

Hrvatska

NE

Za državljane R.Srbije, koji poseduju važeću vozačku dozvolu, nije potrebna međunarodna vozačka dozvola;

Crna Gora

NE

Priznaje vozačke dozvole R.Srbije na novom obrascu;

Češka

NE

Priznaje vozačke dozvole R.Srbije na novom obrascu za kraći boravak u svrhu turizma, poslovnog boravka ili tranzita. U slučaju namere dužeg boravka, lice ima rok od 3 meseca da dozvolu zameni za češku;

Čile

DA

Pored vozačke dozvole R.Srbije neophodno je posedovanje međunarodne vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom, izuzev u slučaju tranzita ili privremenog turističkog boravka. U navedenom drugom slučaju, nacionalna vozačka dozvola važi samo za kategoriju B, u periodu važenja dozvole za turistički boravak. Sud lokalne policije može zahtevati zvaničan prevod vozačke dozvole stranca. Strani državljani sa boravkom u Čileu, koji imaju nacionalne vozačke dozvole, mogu podneti zahtev za izdavanje čileanski vozačke dozvole ako ispunjavaju starosni uslov i ostale važeće kriterijume za izdavanje dozvole;

Švajcarska Konfederacija

DA

Pored nacionalne vozačke dozvole potrebna je i međunarodna vozačka dozvola;

Švedska

DA

S obzirom da vozačke dozvole R.Srbije na novom obrascu nisu izdate na nemačkom, engleskom ili francuskom jeziku, važeće su u Švedskoj, samo ukoliko se priloži verifikovani prevod na jednom od navedenih stranih jezika, ili na švedski, danski ili norveški, kao i međunarodna vozačka dozvola;

Španija

DA

Postoji sporazum o zameni vozačkih dozvola. U toku je postupak izmene sporazuma zbog usklađivanja podataka iz novog obrasca srpske vozačke dozvole sa španskim. Do zaključenja sporazuma sugeriše se posedovanje i međunarodne vozačke dozvole.

INFO I POMOĆ: 1987